Regulamin

1. Regulamin jest skierowany do każdego, kto będzie korzystał z usług i porad prawnych Fundacji Advies voor Polen na terenie Holandii.

2. Fundacja Advies voor Polen, z siedzibą w Amsterdamie, to fundacja założona zgodnie z prawem holenderskim, której celem jest zapewnienie bezpłatnej porady prawnej wszystkim Polakom przebywającym czasowo lub na stałe na terenie Królestwa Niderlandów. Ta usługa jest świadczona przez wykwalifikowanych prawników na zasadzie dobrowolności.

3. Fundacja Advies voor Polen nie jest zobowiązana do rozpatrzenia sprawy klienta, w całości, bądź częściowo. Po zapoznaniu się z kwestią prawną, zarząd Fundacji Advies voor Polen zdecyduje, czy jest w stanie pomóc klientowi.

4. Fundacja Advies voor Polen może zdecydować o zamknięciu teczki klienta, jeżeli będą ku temu powody. Klient zostanie o tym natychmiastowo poinformowany. W miarę możliwości i potrzeby klient zostanie skierowany do adwokata.

5. Jeżeli zarząd Fundacji Advies voor Polen uzna, że jego usługi są wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem lub są sprzeczne z Regulaminem Fundacji Advies voor Polen, ma prawo odmówić klientowi pomocy i możliwości korzystania z jej usług.

6. Każda forma agresji lub nieuprzejmości w stosunku do pracowników Fundacji Advies voor Polen może prowadzić do (A) zamknięcia teczki/sprawy klienta, (B) złożenia doniesienia na policji i, jeżeli będzie to konieczne, (C) podjęcia innych kroków.

7. Celem Fundacji Advies voor Polen jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych. Jeżeli dany przypadek wymaga poniesienia kosztów, klient zostanie o nich poinformowany natychmiastowo. Opłatą zostaje obciążony klient.

8. Członkowie Fundacji Advies voor Polen są wolontariuszami. Z tego względu kontakt z nimi jest ograniczony do umówionych spotkań.

9. Fundacja Advies voor Polen udziela porad prawnych w trakcie dyżurów. Porady są również udzielane pisemnie lub drogą elektroniczną (email). Maksymalny okres oczekiwania na odpowiedź na zapytanie to dwa tygodnie.

10. Prawnicy Fundacji Advies voor Polen nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej w stosunku do klientów. Ograniczenie czy wyłączenie odpowiedzialności prawnej nie obowiązuje, jeżeli porada prowadzi do szkody, która jest bezpośrednim wynikiem celowego bądź lekkomyślnego działania.

11. Fundacja Advies voor Polen gwarantuje swoim klientom poufność danych i informacji. Wszelkie dokumenty użyte w sprawie nie będą udostępnione osobom trzecim, chyba że za zgoda klienta. Klient zobowiązuje się dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty mające związek ze sprawą, w jak najkrótszym czasie.

12. Konkretne przypadki mogą służyć za wzór używany do wewnętrznej oceny i dyskusji. Mogą również służyć za podstawę/przykład artykułu. To zawsze jest w pełni anonimowe.

13. Po zakończeniu sprawy teczka zostaje w archiwum Fundacji Advies voor Polen.

14. Reklamacje powinny zostać omówione z pracownikiem Fundacji Advies voor Polen. Jeżeli rozwiązanie nie zostanie znalezione, można skierować swoją skargę do zarządu Fundacji.

15. Fundacja Advies voor Polen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z jego strony internetowej lub niemożności korzystania z informacji na stronie internetowej Fundacji.

16. Fundacja Advies voor Polen ma prawo do zmiany regulaminu. Jeśli którekolwiek z niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne, nie będzie miało to wpływu na ważność pozostałych punktów regulaminu.

Scroll Up